NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

Çevirme işlemleriyle ilgili olarak, noterlik ücret tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilmesinden sonra, %50'sinin noterler tarafından tercümanlara ödeneceğine ilişkin 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bir noterimiz tarafından açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 31.10.2014 günlü, E: 2014/5432 sayılı karara, davacının itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ilişikte bir örneği bulunan 02.04.2015 günlü ve YD İtiraz No: 2015/266 sayılı kararla, “Noterlik Kanunu ile Yönetmeliğinde, çeviri ücretlerinden noterlerin pay alacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması, uyuşmazlığa konu hususun 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifede tespit edilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu kararına istinaden genelge ile düzenlenmesi” gerekçeleriyle davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 22.02.2016 günlü toplantısında konunun görüşülmesi sonunda;

 

21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesinde, noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretlerinin noterlik dairesinin gelirlerinden olduğunun, yevmiye defterine gelir olarak kaydedileceğinin, noterin çevirene ödediği paranın da dairenin giderlerinden sayıldığının belirtilmesi nedeniyle, tercümana ödenecek ücretle ilgili olarak, Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ve 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgeden önceki uygulama doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genelge iptal edilerek eski usul uygulaması başlamıştır. 01.03.2016

 

TUÇED Genel Başkanı

Dr. Ahmet VAROL

GELİN AYNI ÇATI ALTINDA MESLEĞİMİZİN ODALAŞMASI İÇİN MÜCADELE EDELİM!

Değerli meslektaşlarımız;

Mesleğimizin hak ettiği saygıyı görebilmesi, meslek haklarımızı elde edebilmemiz için daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir. Meslek Odamız olmadığı gibi bu çalışmaları birlikte yürütmek için mesleki Dernek'leri çatımız altında bir arada görmek, beraber çalışmalar yapmak, daha çok ses olmak isteriz. Gelin aynı çatı altında mesleğimizi hak ettiği noktaya taşıyalım!

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

 

Değerli meslektaşlarımıza çağrımızdır!

 

2013 yılında TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin öncülüğünde kurulan TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonumuzdan fikir ayrılığı neden ile ayrılıp, yeni dernekler kurarak "TUÇEF" ismine R harfi ekleyerek "TURÇEF" olarak kurumuş olan Federasyonun mesleki çalışmalar yapmak yerine meslektaşlarını karalayarak, ayrımcılık yaparak sanal ortamlarda söylemde bulunmalarını kınıyoruz. Arkadaşlarımızın birlik beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını umuyoruz.

 

1992 yılından bu yana mesleki birlik ve beraberlik için çalışan değerli üyemiz TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz.

 

Bunlardan bazıları:

1- Çalışma Bakanlığı ile yapılan istişare sonucu Çalışma bakanlığı ve tüm birimlerinde çevirilerde noter tasdikinin kaldırılması,

2- Avustralya Büyükelçiliği ile yapılan iştira sonucu dernek üyesi çevirmenlerin yaptığı çevirilerde Noter onayının kaldırılması,

3- Federasyonlar daha kurulmadan çevirmenlik mesleği ile ilgili standartların belirlenmesinde önerilerde bulunması ve daha sonraki çalıştaylarda da mesleki çalışmalara katılması

4- 1992’den bu yana mesleki çalışmalar yaparak, yasa taslağı çıkarması, çeviri mesleğine gönül verenler ile çevirmenlerin haklarının korunması ve aralarındaki sorunların çözümü

gibi birçok görevi başarı ile yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

 

Çevirmenlik Mesleği ile ilgili 69 sayfalık Başbakanlık Araştırma Raporu - Türkiyede Çevirmenlik Mesleği_2 de raporun yarısı yani 34.cü sayfadan sonrasının tümü TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneği Genel Başkanı Ahmet VAROL'un hazırladığı yasa tasarısından bahsetmektedir.

http://www.igb.gov.tr/HaberGoster.aspx?ID=1140 bu linkten de direk ulaşıp tüm meslektaşlarımız okuyabilir.

 

Tüm meslektaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını ve gereksiz kendi içlerinde birbirlerini karalama ve baltalama çalışmalarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

 

Dr. Ahmet VAROL

TUÇEF Genel Başkanı